دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

لطفا به منظور انتخاب صحیج وقت ابتدا جدول حضور پزشکان را بررسی کنید


مهمان گرامی خوش آمدید
به صفحه ي اطلاعات خوش آمديد
اطلاعات مرکز درماني :

مرکز آموزشي درماني امام خمینی کوهدشت

آدرس :

لرستان-كوهدشت-ميدان كشاورز بيمارستان امام (ره)

تلفن :

......

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان


www.microafzar.com